eco mińsk

Kto odpowiada za zimną wodę w kranie?

Fakt, że zimna woda dociera do naszych domów uznajemy za oczywisty. Za jej jakość odpowiada lokalny dostawca najczęściej lokalne przedsiębiorstwo wodociągowe. Aby woda dotarła do naszych domów musi pokonać drogę od źródła przez wodociągi, instalację w domu jedno lub wielorodzinnym aż do kranu. Za poszczególne etapy dostawy wody odpowiadają różne podmioty.

Podstawa prawna.
Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są uregulowane kilkoma aktami prawnymi:

  • główny akt prawny - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 139).
  • uzupełniający - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
  • kontrolny - ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1412), 

Odpowiedzialność za poszczególne odcinki.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest obowiązkiem samorządu terytorialnego (miasta, gminy). Samorządy przekazują kompetencje związane z zaopatrzeniem w wodę lokalnym przedsiębiorstwom zarządzającym wodociągami i kanalizacją. Odpowiedzialność za jakość wody spoczywająca na dostawcy wody zaczyna się od poboru wody ze źródła i kończy się na wodomierzu głównym w budynku do, którego woda jest dostarczana. Woda od głównego wodomierza jest połączona z instalacją wewnętrzną budynku i tu zaczyna się odpowiedzialność właściciela budynku. W przypadku budynków wielorodzinnych (spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, domów komunalnych) odpowiedzialność za dostarczenie wody od wodomierza głównego do kranów w mieszkaniach spoczywa na właścicielach, których reprezentują zarząd spółdzielni, zarząd wspólnoty czy zarządca komunalny.

Do kogo udać się po pomoc?
W zależności od rodzaju problemu należy się skierować do instytucji odpowiedzialnej za dany odcinek dostarczania wody. Jeśli woda nie dociera do mieszkania najczęściej należy interweniować u dostawcy czyli przedsiębiorstwa wodociągowego. Kiedy woda wycieka w piwnicy wtedy sytuację należy zgłosić do administratora budynku mieszkalnego. W sytuacji zauważenia złej jakości wody w kranie (zmętnienie, zapach, smak, problemy zdrowotne po spożyciu) należy sprawę zgłosić zarówno do przedsiębiorstwa wodociągowego jak i zarządcy budynku, ponieważ nie wiemy co jest powodem słabej jakości wody, i na którym odcinku powstał problem. Instytucje na pewno pomogą w rozwiązaniu problemu lub skierują do odpowiednich osób.

polityka prywatności »